پروژه های در حال اجرا

پروژه های در حال اجرا، آن دسته از پروژه هایی هستند که توسط مجموعه دستانو در حال انجام هستند. در واقع از لحظه کلید خوردن پروژه، ثبت سفارش و مراحل انجام در سایت دستانو معرفی می شود.