اعضای تیم دستانو

دستانو، طرح و نقشی نو در دستان تو

اعضای دستانو

مسعود هادوی

تولید و پشتیبانی

عبدالهادی درزیان عزیزی

مشاور کسب و کار و بازار

اعضای دستانو، صنایع دستی خوزستان

فاطمه لطفی پور

بازاریابی دیجیتالی و تولید محتوا
اعضای دستانو

رضوان مسکرباشی

مدیر داخلی و روابط عمومی